gymzaal Theresialyceum, Tilburg

Zaterdagmorgen 9.45 – 11.15 u.

Chén-stijl Tàijíquán en Xīnyì Hùnyuán-gōng

Zaterdagmorgen 11.30 – 12.30 u.

Qìgōng- en Tàijíquán basismodule

kaart ->[gymzaal Theresialyceum, Prof.Cobbenhagenlaan 5, 5037 DA Tilburg] (toegang via hoofdingang)

Loon op zand

Vrijdagmorgen 10.00 – 11.00 u.

Qìgōng gevorderden

1x per maand Tàijíquán Yáng-stijl 24 serie en Tàijí-zwaardkaart ->[De Wetering, Weteringplein 1, Loon op zand]

Van Hornestraat 12, Loon op zand

maandagmorgen 10.00 – 11.00 u.

Qìgōng Basismodule


Donderdagavond 19.30 – 20.30 u.

Qìgōng gevorderden

1x per maand Tàijíquán Yáng-stijl 24 serie


kaart ->[Van Hornestraat 12, Loon op zand]