Wijkcentrum 't Sant, Tilburg

Zaterdagmorgen 9.00 – 10.30 u.

Chén-stijl Tàijíquán en Xīnyì Hùnyuán-gōng

Zaterdagmorgen 11.00 – 12.00 u.

Qìgōng- en Tàijíquán basismodule

Tàijí-zwaard series Yáng-stijl & Chén-stijl 1x per maand

kaart ->[Wijkcentrum 't Sant, Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg]

De Wetering, Loon op zand

Vrijdagmorgen 10.00 – 11.00 u.

Qìgōng gevorderden

1x per maand Tàijíquán Yáng-stijl 24 serie en Tàijí-zwaard


Donderdagavond 19.30 – 20.30 u.

Qìgōng gevorderden

1x per maand Tàijíquán Yáng-stijl 24 serie en Tàijí-zwaard


kaart ->[De Wetering, Weteringplein 1, Loon op zand]

Van Hornestraat 12, Loon op zand

maandagmorgen 10.00 – 11.00 u.

Qìgōng Basismodulekaart ->[Van Hornestraat 12, Loon op zand]